oficiální web obce

Naše obec zahájila práce na přípravě výstavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Na únorovém zastupitelstvu byl schválen výběr dodavatele projektové dokumentace pro tuto náročnou akci, stala se jím firma VEDU VODU s.r.o.. Hlavním cílem této stavby, která bude mít po dokončení významný vliv na zlepšení životního prostředí v obci a jejím okolí, je náprava současného nevyhovujícího stavu v odvádění a likvidaci odpadních vod vznikajících v domácnostech a místních provozovnách. Projekt bude řešit odvádění odpadních vod ze všech nemovitostí obce a jejich čištění v nové čistírně odpadních vod.

Pro úspěch celé akce je nutné, aby všechny nemovitosti (kromě těch, kde by to nebylo technicky možné) byly napojeny na kanalizační systém. Obec buduje oddílný kanalizační systém, tzn. že do kanalizace bude možné vypouštět pouze vody splaškové (WC, koupelna, kuchyň, prádelna), v žádném případě vody drenážní nebo dešťové ze střech či zpevněných ploch kolem domů. S dešťovými vodami bude nakládáno stejně jako doposud, t.j. zčásti budou odváděny do existující dešťové kanalizace, zčásti vsakovány na pozemcích. V současné době jsou zahájeny projektové práce řešící umístění veřejných kanalizačních stok vedených v ulicích a cestách. Vlastní zahájení stavebních prací při získání podpory Fondu soudržnosti EU předpokládáme nejdříve v roce 2022, podle toho, jak budou vypsány dotační výzvy a zda s žádostí o dotaci uspějeme.

Účelem tohoto sdělení je Vám, majitelům nemovitostí, podat základní informace o této důležité stavbě a požádat Vás o spolupráci. Ta bude spočívat zejména v umožnění prohlídky Vaší nemovitosti a konzultace místa napojení kanalizační přípojky tak, aby bylo možné správně výškově umístit kanalizaci v ulici a získat podklady pro budoucí vypracování projektu Vaší kanalizační přípojky. Konzultaci a prohlídku budou provádět pracovníci odpovědného projektanta stavby, kterým je společnost VEDU VODU s.r.o., v období květen-červen 2020. 

Prohlídka Vaší nemovitosti se zjištěním podrobných informací o místě odtoku odpadních vod z objektů je velmi důležitá pro výškové umístění uliční kanalizační stoky. Pokud projekční firmě nebude umožněno tyto informace od Vás získat, může se stát, že nebude možné později Váš objekt odkanalizovat.

Měli jsme v plánu na květen uskutečnit společná setkání s Vámi, občany obce a majiteli dotčených nemovitostí, kde jsme Vás chtěli seznámit s dalšími podrobnostmi, zároveň jsme chtěli zodpovědět i Vaše případné dotazy a nabídnout Vám termíny pro zaměření Vaší nemovitosti. Bohužel opatření spojená s koronavirovou pandemií nám nedovolují tato setkání uskutečnit, musíme je tudíž odložit. Hned jak to bude možné, nabídneme Vám nové termíny a poprosíme Vás o osobní účast na těchto schůzkách.

Aby mohly práce na projektové dokumentaci pokračovat, je nutné možné napojení dotčených nemovitostí zaměřit. Chtěli bychom majitele nemovitostí na území obce proto poprosit, abyste si vybrali termín možné prohlídky Vaší nemovitosti buď na webu obce zde rezervace online 
nebo telefonicky na: 481 329 511. Registrace na poslední termín bude zahájena 10.6.2020.

Za radu obce Všeň
Jan Klápště